RUT avdrag för fler tjänster och höjt tak 2021

RUT-avdraget utvidgas från 1 jan 2021 med fyra nya tjänster och det sammanlagda taket för ROT- och RUT-avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.

Helt ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik
Riksdagen har den 25 november beslutat att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som utförs och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med

15 procent för installation av solceller
50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.
Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag så att köparen får avdraget direkt vid köpet. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

För rätt till skattereduktion krävs att den utförda installationen är hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktion eller hens förälder. Föräldern ska vara bosatt i Sverige.

Ytterligare information kommer inom kort.

Rutavdraget utvidgas med nya tjänster nästa år
Riksdagen har den 25 november beslutat att rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster. Det gäller arbeten som utförs och betalas från och med 1 januari 2021.

 

Följande fyra tjänster ger då rätt till rutavdrag:

Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.
För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges.
Taket för rutavdraget höjs samtidigt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.

Tvätterier
Riksdagen har beslutat att hushållen ska kunna få RUT-avdrag för en tjänst som avser vattentvätt av kläder och hemtextilier även vid tvättinrättningar. Förutom själva tvätten ska RUT-avdraget även omfatta torkning och annan efterbehandling, samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när detta utförs i samband med sådan tvätt. Tvättning av större mattor som kräver särskilda mattvättmaskiner eller kemtvätt omfattas inte av RUT-avdraget.

Om tvättinrättningen erbjuder transport av tvättgodset till och från tvättinrättningen ger kostnaden för transporten också rätt till RUT-avdrag.

Rätten till RUT-avdrag är knuten till den del av priset som är arbetskostnader. Riksdagen har beslutat att arbetskostnaden för tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning av tvättgods till och från tvättinrättningen, ska beräknas enligt en schablon på 50% av det debiterade beloppet (inklusive moms). I praktiken innebär detta att RUT-avdraget ges med 25% av den totala tvätterikostnaden inklusive eventuella transportkostnader.

Möbleringstjänst
Kostnader för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat lösöre som hör till hushållet ska omfattas av RUT-avdraget. Även kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler ska ingå. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Inredning och så kallad home styling ska inte omfattas av RUT-avdraget.

Transporttjänster
RUT-avdraget ska utökas med två separata transporttjänster.

Transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktioner och liknande.
Transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras. Transporter till och från magasinering kan redan i dag ge RUT-avdrag om transporten sker i samband med en flytt. Riksdagen har beslutat att sambandet mellan transporten och flytten ska slopas och att alla sådana transporter ska ge rätt till RUT-avdrag.
För beräkningen av arbetskostnaden för transporter till återanvändning gäller att det, precis som för tvätteritjänster, ska användas en schablon på 50% av den sammanlagda kostnaden (inklusive moms).

För transport av bohag och annat lösöre till och från magasinering ska den beräknade arbetskostnaden som ligger till grund för RUT-avdraget motsvaras av den faktiska arbetskostnaden. Arbetskostnaden i detta fall beräknas alltså på samma sätt som när arbetskostnaden ska beräknas för en flyttjänst, dvs för faktisk arbetstid.

Trygghetstjänster
Tillsyn av bostaden ska också omfattas. Det är en tjänst som ska användas när man t ex är bortrest eller lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett behov av att någon ser till bostaden. Tillsynen ska vara av enklare slag. Det kan exempelvis handla om att ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott. Tillsynstjänsten ska gälla för såväl permanentbostad som fritidsbostad. Vilken anledningen är eller längden på frånvaron ska inte påverka rätten till avdrag.

Omedelbar återbetalning av felaktiga belopp

Om Skatteverket har betalat ut ett felaktigt belopp till någon som utfört ROT- eller RUT-tjänster ska återbetalning göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket fattade beslut om återbetalning. Om återbetalningen inte görs i rätt tid ska fordran lämnas för indrivning. I dag får det inte ske förrän beslutet har vunnit laga kraft, vilket innebär att Skatteverket måste delge samtliga berörda parter beslutet för att en obetald fordran ska kunna lämnas till Kronofogden för indrivning. För att få en mer effektiv hantering har riksdagen bestämt att ett beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende ROT- och RUT-avdrag ska gälla omedelbart.

För att säkerställa ett rättssäkert förfarande har riksdagen beslutat att anstånd med återbetalningen av felaktigt utbetalda belopp ska kunna medges i vissa fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *